اعضای اتاق فکر کانون وکلای خراسان :

 

آقای دکتر مسعود خراشادی زاده ( رییس )

 

اعضاء:

آقای مهدی شالفروشان

آقای محمدرضا ریاحی

آقای حسین حسینی مدرس

آقای مهدی ندافیان

آقای محمد مهدی محمد حسینیان

آقای علیرضا  قدیری

خانم  هاله کشاورز