حوزه های قضایی استان خراسان رضوی

 

 

خراسان رضوی

تلفن

دادگستری زبرخان

051-3223450

دادگستری سبزوار

051-44238224

 دادگستری گناباد

051-14-57254711

 دادگستری تربت جام

051-52527411

 دادگستری خلیل آباد

051-3223450

 دادگستری نیشابور

051-44238224

 دادگستری قوچان

051-57254711-14

دادگستری تربت حیدریه

051-52527411

 دادگستری چناران

051-46123461-46123462

 دادگستری فریمان

051-36223451-2

 دادگستری درگز

051-46223461-2

 دادگستری رشتخوار

051-56223180

 دادگستری بردسکن

051-57223711

 دادگستری سرخس

051-35222218

 دادگستری تایباد

051-542248709

 دادگستری کاشمر

051-55234511

 دادگستری خواف

051-54222126

 دادگستری کلات

051-32722861-2

 دادگستری مه ولات

051-46722502

دادگستری باخرز

051-54824471

 دادگستری صالح آباد

051-53223112

 دادگستری بجستان

051-56225265

 دادگستری لطف آباد

051-562371782

دادگستری سرولایت

051-5273451

 دادگستری ششتمد

051-3723701

دادگستری جوین

051-5222245

 دادگستری جغتای

051-45622232

 دادگستری داورزن

051-4223950

دادگستری خوشاب

051-46223745

 دادگستری بشرویه

051-3222218

 دادگستری میان جلگه

051-4224220

 دادگستری کوهسرخ

051-88235636