نماینده کانون در شورای اجرایی اتحادیه 

 

آقای عبداله خدابخشی شلمزاری​