اعضای شعبه اول دادگاه انتظامی  :

           

آقای ملک فاروق ملک ( رئیس )

آقای غلامحسین خوش طینت (عضو اصلی)

آقای محمّدعلی عظیمی مجاور (عضو اصلی)

خانم فاطمه امینی (عضو علی البدل )

 

اعضای شعبه دوم دادگاه انتظامی :

           

آقای جواد اعظم صادقی(رئیس )

آقای حمید هروی (عضو اصلی)

آقای حسن ساختمانی ( عضو اصلی)           

 

 

اعضای شعبه سوم دادگاه انتظامی :

           

آقای شهاب ضرغامی ( رئیس )

آقای حمید نیکو (عضو اصلی)

خانم فائقه حسینی طباطبایی (عضو اصلی) 

 

اعضای شعبه چهارم دادگاه انتظامی :

           

آقای دکترحمیدرضا میرزاجانی ( رئیس )

آقای رضا وفائی (عضو اصلی)

خانم فاطمه لقمانی نژاد (عضو اصلی)