دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان


اعضای شعبه اول دادگاه انتظامی  :

           

آقای ملک‌فاروق ملک (رئیس)

آقای غلامحسین خوش‌طینت (عضو اصلی)

آقای محمّدعلی عظیمی‌مجاور (عضو اصلی)

خانم فاطمه امینی (عضو علیالبدل )


اعضای شعبه دوم دادگاه انتظامی :

           

آقای جواد اعظم‌صادقی(رئیس)

آقای حمید هروی (عضو اصلی)

آقای حسن ساختمانی ( عضو اصلی)          


اعضای شعبه سوم دادگاه انتظامی :

           

آقای شهاب ضرغامی (رئیس)

آقای حمید نیکو (عضو اصلی)

خانم فائقه حسینیطباطبایی (عضو اصلی) 


اعضای شعبه چهارم دادگاه انتظامی :

           

آقای دکترحمیدرضا میرزاجانی ( رئیس)

آقای رضا وفائی (عضو اصلی)

خانم فاطمه لقمانینژاد (عضو اصلی)       


 دادرس علی‌البدل: آقای قاسم ناظمی