اعضای کميسيون سازش کانون وکلای خراسان :

 

           
  • آقای علي اصغر گلناري  
  •  آقای آیت اله اثنی عشری  
  •  آقای حسن مسگرانی 
  • آقای حسن حسن زاده