اعضای دادسرای انتظامی :

 

           

 

آقای محمّد امینیان (دادستان انتظامی )

آقای حسن صادقی ( معاون اول دادسرای انتظامی )

 

دادیاران دادسرای  انتظامی :

آقای محسن ذوقدار مقدم

آقای سیدرضا کلالی سجاوند

آقای محمّدحسین کاظمی

آقای محمدرضا عظیمی مجاور

آقای جمشید یوسفی

آقای حسین لاری

آقای علیرضا عشرتی

آقای علی موشکاف

آقای محمود خوشخو

آقای سیدمحمود کریمی

خانم نسرین ولی زاده

خانم فاطمه میرمجتبایی

خانم ویدا خلیلی دوست تمام

خانم فاطمه احمدی

 

همکاران کارآموز دادسرا :

خانم آرزو صدوقی

خانم الهه مرادی