اعضای هيأت مديره ادوار گذشته کانون وکلای خراسان :

 

 

انتخابات دوره اول 

اصلــی :

 • احمد احمدی ( رییس )
 • محمّدرضا ریاحی ( نایب رییس )
 • محمّد زینالی
 • علی اصغر نیک بخت
 • دکتر هاشم اعتماد سرابی

 

علی البدل : 

 • مهدی شالفروشان
 • حسین زمان پور
 • سیدجواد فاطمی
 

انتخابات دوره دوم 

اصلـی :

 • احمد احمدی (رییس)
 • محمّدرضا ریاحی ( نایب رییس )
 • علی اصغر نیک بخت
 • محمّد زینالی
 • سیدمهدی شالفروشان

 

علی البدل :

 •  حسین زمان پور
 • رضا صمـدی
 

انتخابات دوره سوّم 

اصلـی :

 • حسین حیدریان ( رییس )
 • مهدی عامری ( نایب رییس )
 • ناصر مولوی  
 • سیدحسین حسینی مدرس
 • حسن مسگرانی

 

علی البدل :

 • خانم هاله کشاورز
 • رضا صمـدی  
 • احمد قوانلـو
 

انتخابات دوره چهارم 

اصلــی :

 • مهدی عامری ( رییس )
 • محمّدرضا ریاحی ( نایب رییس )
 • حسن مسگرانی  
 • علی اصغر نیک بخت  
 • سیدحسین حسینی مدرس​

 

علی البدل :

 • سیدمهدی شالفروشان
 • احمد قوانلـو
 • خسرو بهرامی
 

انتخابات دوره پنجم 

اصلـی :

 • محمّدرضا ریاحی ( رییس )
 • علی اصغر نیک بخت ( نایب رییس )
 • ناصر مولوی 
 • مهدی شالفروشان
 • دکتر احمد تاجـی​

 

علی البدل :

 • ملک فارق ملک  
 • رضا صمـدی
 • سیدجواد فاطمی  
 

انتخابات دوره ششم 

اصلی :

 • مهدی عامری ( رییس )
 • دکتر عباس شیخ الاسلامی ( نایب رییس )
 • حسین حسینی مدرس  
 • حسن مسگرانی  
 • ناصر مولـوی​

 

علی البدل :

 • هاله کشاورز
 • جواد اعظم صادقی
 • رضا صمـدی
 

انتخابات دوره هفتم

اصلــی :

 • مهدی عامـری ( رییس )
 • محمدرضا ریاحی ( نایب رییس )
 • حسن مسگرانی   
 • سیدحسین حسینی مدرس
 • عباس شیخ الاسلامی  ​

 

علی البدل :

 • مهدی محمّد حسینیان  
 • محمد مشتاقی 
 • سیدحمید هروی
 

انتخابات دوره هشتم 

اصلی :

 • محمّدرضا ریاحی ( رییس برای یکسال )  در سال دوم استعفا داده اند
 • محمّدمشتاقی ( نایب رییس )
 • مهدی شالفروشان   در سال دوم استعفا داده اند
 • علیرضا قدیری
 • دکتر مسعود خراشادی زاده ( رئیس برای یکسال )​

 

علی البــدل :

 •  سیدحمید هروی   ( عضو اصلی برای یکسال )
 • محمدمهدی صفاکیش  ( عضو اصلی برای یکسال )
 • جواد اعظم صادقی ( دعوت برای حضور در جلسات برای یکسال )
 

انتخابات دوره نهم

اصلی :

 •  جناب آقای مهدی عامری( رییس )
 • جناب آقای حسن مسگرانی( نایب رییس )
 • جناب آقای دکتر عباس شیخ الاسلامی (بازرس) 
 • جناب آقای سیدحسین حسینی مدرس 
 •  جناب آقای مسعود خراشادی زاده 

 

علی البــدل :

 •  جناب آقای سیدمرتضی علیزاده جواهری 
 • جناب آقای جواد اعظم صادقی 
 • جناب آقای حسن حسن زاده