باسمه تعالی

 

کانون وکلای دادگستری خراسان

در شهریور ماه 1377 با انجام اولین دوره انتخابات رسما بعنوان هفتمین کانون وکلای کشور شروع بکار نموده و کلیه وکلا و کارآموزان سه استان خراسان رضوی و شمالی و جنوبی عضو کانون خراسان میباشند .تاکنون 9 دوره انتخابات در کانون برگزار گردیده است

 و جهت استحضار اعلام میدارد :

تعداد 25 کانون وکلای دادگستری در سراسر کشور تاکنون تشکیل گردیده که به ترتیب تاریخ تأسیس عبارتند از :

1-کانون وکلای دادگستری مرکز  سال                                            1309

2-کانون وکلای دادگستری فارس                                                    1315

3-کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی                                  1326

4-کانون وکلای دادگستری اصفهان                                                1375      

5-کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی                                   1376

6-کانون وکلای دادگستری مازندران                                              1376

7-کانون وکلای خراسان                                                                  1377

8- کانون وکلای دادگستری گیلان                                                 1378

9- کانون وکلای دادگستری خوزستان                                            1381

10- کانون وکلای دادگستری قزوین                                                1381

11-کانون وکلای دادگستری کرمانشاه                                             1382

12-کانون وکلای دادگستری همدان                                                1383

13- کانون وکلای دادگستری قم                                                     1385

14- کانون وکلای دادگستری زنجان                                                1385

15- کانون وکلای دادگستری کردستان                                           1385

16- کانون وکلای دادگستری گلستان                                             1386

17- کانون وکلای دادگستری مرکزی                                              1386

18- کانون وکلای دادگستری اردبیل                                               1386

19- کانون وکلای دادگستری بوشهر                                               1387

20- کانون وکلای دادگستری لرستان                                              1389

21- کانون وکلای دادگستری کرمان                                                1389

22- کانون وکلای دادگستری البرز                                                  1390

23- کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری                          1391

24- کانون وکلای دادگستری یزد                                                   1395

25- کانون وکلای دادگستری ایلام                                                 1395

     

 ضـمنا" یادآوری می نماید اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال 1382 تأسیس و 25 کانون ، عضو اتحادیه میباشند.

 

اسامی شهرهای سه استان خراسان

 

1 استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد شامل شهرستانهای زیر می باشد.

 

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

1

مشهـــد

10

جوين

19

زبرخان و قدمگاه

28

 قوچـــان

2

بردسکن

11

چناران

20

سرولايت

29

 کلات

3

باخــــرز

12

خواف

21

سبــزوار

30

 کاشمـــر

4

بجستان

13

خليل آباد

22

سرخــس

31

کوهسرخ

5

تايباد

14

خوشاب

23

ششتمد

32

 گنابـــاد

6

تربت جام

15

درگز

24

صالح آباد

33

گلبهار

7

تربت حيدريه

16

داورزن

25

طرقبه و شاندیز

34

لطف آباد درگز

8

تخت جلگه

17

رشتخوار

26

 فيض آباد

35

ميان جلگه

9

جغتای

18

زاوه

27

فريمـــان

36

نيشابـــور

 

 

2 استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد شامل شهرستانهای زیر می باشد .

 

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

1

آشخانه

6

گرمه

2

اسفراين

7

جاجرم

3

بجنــورد

8

راز و جرگلان

4

شيــروان

9

 مانه و سملقان

5

 فــاروج

10

بام صفی آباد

 

 

3 استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند شامل شهرستانهای زیر می باشد.

 

رديف

شهرستان

رديف

شهرستان

1

بيرجنـــد

8

درميان

2

 قاينـــات

9

سرايان

3

نهبنـــدان

10

زيرکوه

4

سربيشه

11

بشرويه

5

خوسف

12

 فـــردوس

6

خضری

13

طبس

7

حاجی آباد

14

دست گردان