مجتمع شوراهای حل اختلاف شهرستان مشهد

 

مجتمع های شوراها

تلفن

نشانی

مرکز شوراهای حل اختلاف استان

322239565-26

بلوار مدرس- مدرس 6

مجتمع شماره 1 شوراهای حل اختلاف ( شهدا )

051-32234270

32211040

ابتدای خیابان خواجه ربیع خیابان آیت اله عبادی عبادی 8

مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختلاف

051-37244685

37244673

بلوار شهید قرنی / نبش قرنی 31

مجتمع شماره 3 شوراهای حل اختلاف ( ابوطالب )

051-37293022

37293234

بلوار شهید قرنی / نبش قرنی 28

مجتمع شماره 4 شوراهای حل اختلاف ( بلوار دانش آموز )

38824552-3

بلوار کوثر / کوثر15

مجتمع شماره 5 شوراهای حل اختلاف ( رسالت)

051-3-32562270

32562274

طلاب / میدان میرزا کوچک خان

مجتمع شماره 6 شوراهای حل اختلاف                              ( قاسم آباد )

051-36635417

36633588

36635425

قاسم آباد / اندیشه 8

مجتمع  شماره 7

ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی

051-32226713

بلوار مدرس/ مدرس 2

شورای 230

حصر و وراثت

32014175-6

مدرس2- مجتمع قضایی امام خمینی

مجتمع شماره 8

شوراهای حل اختلاف ویژه خانواده مستقر در مجتمع شهید مطهری  شعبه 90-89

37527534

بلوار شفا مجتمع قضایی

شوراهای حل اختلاف مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی     ( ره )

051-32222150-7

خیابان مدرس

شوراهای حل اختلاف مستقر در مجتمع شهید رجایی

051-3846037-3

خیابان کوهسنکی بعداز الندشت جنب دادگاه انقلاب

شوراهای حل اختلاف مستقر در مجتمع ثامن

051-33681070-2

حرم مطهر- خیابان نواب صفوی روبرو آرامگاه پیرپالاندوز

شوراهای حل اختلاف مستقر درمجتمع شهید کامیاب

051-38660845

بلوار وکیل آباد اول صدف

مجتمع اجرای احکام شوراهای حل اختلاف مشهد

051-37283941

37294988

بین شهید قرنی 22 و 24-

اداره ابلاغات شوراهای حل اختلاف

051-32238770

32238771

خیابان مدرس- مدرس 2- ساختمان اداره ابلاغات