اعضای اجرای احکام 

 

 

آقای محمّدتقی صفاری ( دادیار اجرای احکام )

خانم  فاطمه جهان دیده

خانم فاطمه احمدی ( همکار دفتری اجرای احکام )