اعضای دادسرای انتظامی :

 

           

 

آقای محمّد امینیان (دادستان انتظامی )

آقای علی شیدا ( معاون اول دادسرای انتظامی )

 

دادیاران دادسرای  انتظامی :

آقای محسن ذوقدار مقدم

آقای سیدرضا کلالی سجاوند

آقای محمّدحسین کاظمی

آقای محمدرضا عظیمی مجاور

آقای جمشید یوسفی

آقای حسین لاری

آقای علیرضا عشرتی

آقای علی موشکاف

آقای محمود خوشخو

آقای سیدمحمود کریمی

آقای حسن صادقی

خانم نسرین ولی زاده

خانم فاطمه میرمجتبایی

خانم ویدا خلیلی دوست تمام

 

همکاران کارآموز دادسرا :

خانم آرزو صدوقی

خانم الهه مرادی