اعضای واحد روابط عمومی  :

 

           

خانم مهری قنبرنیا (رئیس)

 

اعضاء :

آقای مرتضی داورمنش

آقای حمیدرضا مهدوی بیدخت

آقای سیاوش هوشیار

آقای محمد طوسی