اعضای کميسيون آموزش و تحقیقات کانون وکلای خراسان :

 

           

 

آقای سیدمرتضی علیزاده جواهری بعنوان رئیس کمیسیون

آقای ابراهیم امانیان

آقای دکتر سعید محسنی

آقای حسین تاجی

آقای بهنام اکوان

آقای احد غفاری

آقای محمّدافشاری

آقای سیاوش هوشیار حسینی

آقای جواد پوراحمدی مشهدی

آقای محمد داوری

خانم سارا خالقی

خانم سمیه رحمانیان

و همکار اجرائی کارآموز آقای ارسلان قادری