اعضای کميسيون بازرسی کانون وکلای خراسان :

 

           

 

 

آقای هادی چراغی بعنوان رئیس کمیسیون

آقای سیدمحمود اهری هاشمی

آقای حسین پنچه بند

آقای مرتضی شفیعی کدکنی

آقای محسن ابراهیمی

آقای علیرضا مومنی

آقای حمید شایگان

خانم معصومه ایشم

خانم نفیسه اصولی صفار

خانم فاطمه  مرادی

خانم ریحانه جلالی وطن خواه