اعضای کميسيون حقوقی - قضایی کانون وکلای خراسان :

 

           

 

آقای محمد کاظم عمارتی (رئیس )

 

اعضاء :

آقای علیرضا روان زاد

آقای خشایار کسرائی

آقای مسعود ملازمیان

آقای امیر قبدیان

آقای حسن ابراهیمی

آقای احمد محسنیان

خانم عاطفه دادخواه