اعضای کميسيون حقوق شهروندی کانون وکلای خراسان :

 

           

 

آقای حسین سعیدی پور (رئیس )

 

اعضاء:

آقای احمد احمدی

آقای وحید بیات مختاری

آقای بهروز اسماعیلی

آقای حمیدرضا گوهریان

آقای امیرحسن شهریاری

آقای جمال مختاری

خانم مرضیه محبی

خانم مهناز اصغریان رضایی