29

آسمان سجده ميكند بر خاك

پُر ز بالِ فرشته هاست زمين

شيعه فخري عجيب دارد با

بوترابِ عزيزِ عرش نشين

ميلاد امير مومنان حضرت علي (ع) مباركباد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |