17

صورتجلسه تصمیمات سومین نشست هم اندیشی روابط عمومی کانونهای وکلای دادگستری باحضور نمایندگان کانون مرکز،خراسان،لرستان،مازندران،اصفهان، بوشهرو خوزستان

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |