حوزه های قضایی استان خراسان جنوبی

دادگستری بیرجند : آدرس

بیرجند فلکه طالقانی ابتدای بلوار شهید عبادی

دادگستری عمومی شهرستان بیرجند  و دادگستری کل  

تلفن :2393302-0563

 

خراسان جنوبی

 تلفن

 دادگستری انقلاب بیرجند

056-32227112

 دادگستری سربیشه

056-32008-9

 دادگستری قاینات

056-32522-4404

 دادگستری نهبندان

056-32622-2126-27

 دادگستری درمیان

056-32322-4393

 دادگستری سرایان

056-32822-4701

 دادگستری خضری

056-32534-3231

دادگستری زیرکوه

33643و33624-32563-056

 دادگستری خوسف

056-33099-33088-32422

دادگستری فردوس

053-42226051-5

 دادگستری طبس

035-34232828