اعضای واحد روابط عمومی  :

 

           

آقای محمد هادی بکائیان (مدیر)