کميسيون صندوق حمایت ( بیمه ) کانون وکلای خراسان :

 

           

مسئول و نماینده صندوق حمایت :

  • آقای مهدی عامری 

 

 

 

نماینده هیأت مدیره جهت شرکت در مجامع صندوق حمایت :

  • آقای حسن حسن زاده