اعضای کميسيون هیئت تحرریه کانون وکلای خراسان :

 

           

 

 

آقای دکتر زاهدیان ( مدیر مسئول )

آقای دکتر محمّد عابدی  (سردبیر )