اعضای کميسيون رفاه کانون وکلای خراسان :     

 

 

                                                      آقای علیرضا  ریحانی  ( رئیس )

 

                                                      اعضاء :

                                                      آقای قاسم ناظمی

                                                      آقای مجید نارنجیان