23

جهت استحضار همکاران محترم

 با توجه به انقضای مدت ریاست جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان، جلسه هیات مدیره در تاریخ 1400/1/22 تشکیل و آقای دکتر مجتبی زاهدیان برای باقیمانده دوره دهم هیات مدیـره  به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری خراسـان انتخاب گردیدند.

 

 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |