28

 

موضوع: تحلیلی بر رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع

استاد مدعو: آقای وکیل محمد مهدی صفاکیش
زمان: سه شنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |