17

همكاران  فرهيخته 
دهمين هيات مديره كانون وكلاي خراسان در تاريخ ۹۸/۰۶/۱۴  با برگزاري انتخابات داخلي و انتخاب رييس،نايب رييس،بازرس و منشي ،فعاليت خود را رسماً آغاز نمود.همانگونه كه در اهداف منتخبين هيات مديره تصريح شده بود،جذب حداكثري،انسجام و حفظ وحدت،اصلي ترين و اولين رسالت هيات مديره منتخب خواهد بود و تعيين سمت اعضاء محترم هيات مديره با "اتفاق" آراء،اولين نشانه از عمل به اهداف انتخاباتي منتخبين مي باشد.با آرزوي حفظ وحدت و همدلي موجود تا پايان تصدي هيات مديره دهم،از همه همكاران فرهيخته و عزيز درخواست مي شود نظرات،پيشنهادات،انتقادات و مطالبات خود را بدون محدوديت و به صورت مستقيم با هيات مديره و رياست محترم كانون در ميان گذاشته و هيات مديره پاسخگويي به موارد فوق را وظيفه اصلي و بديهي خود مي داند.
 از همكاران عزيز درخواست ميشود در صورت تمايل به همكاري با كميسيونهاي داخلي،حداكثر تا تاریخ ۹۸/۰۶/۲۷ ، مراتب آمادگي خود را ضمن تعیین کمیسیون مورد نظر همراه با ذکر رزومه کوتاه و مدارج علمی ، كتباً به دبیرخانه كانون خراسان اعلام فرمايند.

با تشکر

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |